Arxiu Històric de CCOO de Catalunya

Arxiu Històric de CCOO Catalunya

L'organització dels fons documentals que es conserven a l'Arxiu Històric respon a una agrupació establerta en funció de la naturalesa i activitat dels organismes que han generat la documentació. D'aquesta manera, s'ha respectat el principi de procedència d'aquest documents. En la descripció dels fons documentals, i concretament en l'adjudicació d'un nom a cada fons documental, s'han seguit criteris alfabètics, mantenint la llengua utilitzada per les diferents organitzacions i organismes per anomenar-se, i es segueix el criteri d'ordenació cronològic, per marcar l'abast temporal de la documentació conservada. Així, al costat de les diferents organitzacions i entitats trobarem les dates extremes de la documentació que es conserva de cadascuna d'elles.

http://www.fciprianogarcia.ccoo.cat/ciprianogarcia/arxiuhistoric/index.aspx